by

Kareta vaskolante ida Bakufila iha area lore II rezulta ema nain 3 mate fatin

Domingo foin lalais ne’e, maizomenus tuku 8:40 kalan, karreta vaskolante ida ho sapa matrikula 51887 Bakufila iha area lore II, Posto Administrativu Lospalos Municipiu Lautem ne’ebe rezulta ema nain 3 mate fatin, nain 8 kanek kaman no nain 3 kanek todan.

Informasaun Provijorio ne’ebe Komando PNTL municipiu Lautem asesu katak, Domingu madrugada, maizomenus tuku 3 : 00, Familia ida kuaze hamutuk 10 resin nebe aluga vaskolante ida ho kor kinur, husi diresaun Lore ba Walu Sere suku Tutuala nian, hodi komemora labarik ida nia aniversario iha fatin refere, hafoin fila husi diresaun Walu Sere ba Lore hodi hetan acidente iha Dalan Parte Lore II nian, maizomenus tuku 8 : 40 domingo kalan hodi rezulta joven mane nain 2 no Ferik 1 mate Fatin.

Informasaun hirak ne’e hato’o husi Komadante Komando PNTL Municipiu Lautem, superintendente Policia Antonio do Rego Fernandes ba jornalista rcl iha nia servisu fatin segunda feira semana.

Nia haktuir tan katak, kareta refere monu ba rai naruk maizomenus 19 metro husi estrada ba asidente refere

komadante ne’e mos deklara katak, kauza husi acidente trafiku refere ne’e tamba kondutor ho kondisaun dukur no kareta nia travaun ladun diak.

Relasiona acidente trafiku refere kondutores sira iha timor-laran tomak liu-liu municipiu lautem tenke kompri nafatin sinais tranjitu nian no mos tenke check lai kareta ga motor sira liu-liu travaun wainhira halo movimentu nune’e labele fo impaktu negativu ba a’an rasik no ba ema seluk.

Jornalista : Marito Savio

Editor : Nascimentu Provincial

Comment