by

Programa iha area Asistensia Legal no educasaun legal imporantente liu ba partisipante

 Programa  iha area  asistensia legal   Liu Husi  educasaun legal  mak   sai hanesan programa  nebe importante atu aumenta Konyesimento Sosiedade Civil Sira iha Municipio tolu Kompostu husi / Municipio Baucau / Viqueque no Lautem / liu Husi Formasaun nebe hala`o iha Centro Cultura Municipio Lautem //

Gestor Programa NGO   fundasaun   educasaun  comunidade matebian   Crispim  Casa Malik  Cardoso  nebe  jornalista   RCL  hasoru iha  centru cultura  seggunda  feira  ne’e hateten  katak / Materia Formasaun nebe  mak  Oferese fo partisipante sira Formasaun mak hanesan  Direitu sivil / konhesimentu  geral ba lei / konstituisional RDTL no direitu  ba labarik / tamba Materia  ida ne’e  hodi kapasita  ba sosiedade sivil sira / atu bele  uniformaliza informasaun kona ba lei  / hodi hatutan fali ba comunidade sira iha munisipio lautem/ /

Gestor  ne’e  mos hateten katak / programa nebe  NGO fundasaun  educasaun  comunidade  matebian   implementa ba  munisipio tolu  ne’e  importante  liu ba  sosiedade sivil  atu bele  hatene  / kona ba Lei ho lolos iha Nasaun ida ne`e //

Entertantu: treinamentu ida ne’e  halao durante  loron rua  / nebe hahu husi Segunda Feira ne`e no sei Remata iha Tersa Feira Semana ne`e / nebe partisipa  husi ONG sira  iha munisipio lautem //syda&sinta

Comment