by

EBC koru asu de malaoru pronto atu hasoru ezame lokal no nasional tinan 2020 //

Ensino Baziku central Koro Asu de maloru / suku lore I posto administrativu lospalos municipiu lautem pronto atu hasoru ezame lokal no nasional tinan ida ne’e nian tamba eskola refere hahu halo ona preparasaun atu hasoru ezame refere iha loron nebe determina ona //


Director arjuntu EBC Koro Asau De Maloru / Belarmino dos Santos ba jornalista Rcl iha suku lore I hateten katak / parte eskola refere halo ona reuniaun ida ho agente eskola / oinsa bele prepara prepara elaborasaun pontos ezame lokal inklui mos matrizes pontos ezame nasional nian hodi fasilita estudante finalista sira iha eskola refere //


Director Arjunto ne’e mos haktuir tan katak / relasiona ho situasaun corona virus nebe prejudika ona processo ensino aprendigen iha eskola refere maibe ho promgrama estuda ba uma nebe ministrio relevantes implementa liu husi media sira ne’e bele ajuda estudante finalista sira iha eskola refere hodi hasoru ezame nasional nian / no professores sira mos nafatin oferece materia nebe relavantes ba pontos ezame nasional nian ba estudante finalista sira iha eskola refere//


Entertanto : dadaun ne’e total estudante finalista nebe pronto ona atu partisipa ezame lokal no nasional tinan ida nee nian hamutuk neen nolu resin ida // ito

Comment