by

Situasaun iha municipiu lautem lao hakmetek / durante loron Mate bian sira nian //

Durante loron finado nebe monu iha loron rua fulan novembru foin lalais ne’e / situasaun geral municipiu lautem la’o hakmatek tamba hetan kontrola husi PNTL Municipiu Lautem //


Lia hirak ne’e hato’o husi komadante PNTL Municipiu lautem / superintendente Policia Antonio Rego Fernandes ba jornalista rcl iha nia servisu fatin quarta feira semana ne’e //


komandu polisia munisipio lautem/ apresia ba comunidade / no autoridade lokal sira / tamba liu husi koperasaun servisu maka bele garante seguransa iha loron finadu foin lalais ne’e//


comandante nee mos haktuir tan katak /antes atu tama ba loron finadu / Parte Polisia Municipio Lautem simu orientasaun husi comandu geral PNTL nian / hodi asegura nafatin Loron Matebian nian Iha kada Municipio / liu-liu Iha Igreja no o Semiteiro Publiko Sira //

Superintendente Polisia nee mos informa katak / Parte Polisia Unidade Tranzito la detekta Veikulu Estado nian nebe halao Movimento Privado durante loron finhado Iha Municipio Lautem //


entertantu durante loron finadu pntl registu kaju simples ida / no servsisu tranjitu la registu kaju ruma husi asidente trafico iha loron finadu to’o mai loron tersa feira ne’e//


Jornalista : Marito Savio


Editor : Nascimento provincial

Comment