by

Durante Tempo Natal No Tinan Foun , Situasaun Iha Municipiu Lautem La’o Hakmatek .

-Notisia-161 views

Lospalos 06/01/2021

 Durante tempo Natal no tinan foun , Situasaun iha municipiu Lautem La’o hakmatek , tamba membro Policia Nasional Timor-Leste municipiu Lautem nafatin hala’o operesaun iha tempo kalan no loron ,

Lia hirak ne’e hato’o husi komadante PNTL municipiu Lautem , superentidente Policia Antonio Regu Fernandes ba jornalista rcl iha nia servisu fatin quarta feira semana ne’e.

Komadante ne’e mos haktuir tan katak , Iha tempo natal ne’e , situasaun iha kapital municipiu lautem la’o hakmatek , tamba  komunidade sira kontinua kopera ho policia sira hodi celebra loron moris jesus nian.

Superentidente policia ne’e mos argumenta katak , ba fali tinan foun nian ne’e iha konfrontu balaum nebe akontece iha suku balum liu -liu iha suku leuro , postu Administrativu Lospalos municipiu Lautem maibe parte PNTL municipiu Lautem konsege hapara konfrontu refere .

Entertantu : durante tempo natal no tinan foun , komandu Policia Nasional Timor – Leste municipiu Lautem regista deit asidente trafiku ida municipiu Lautem .

JORNALISTA MARITO BERNADINO

EDITOR ; NASCIMENTO PROVINÇIAL

Comment