by

Ministerio Saude Timor Leste Konstrui ona Fatin izolamento kovid19 iha municipiu Lautem ho orsamento US$ 284 , 788.00.

-Notisia-451 views

Lospapalos 06/01/2021

Dadaun ne’e ministerio da saude liu husi kompanya RICS Unipessoal Lda konstrui ona fatin izolamentu kovid sanolu resin sia nian iha centro saude intreinamentu Lospalos municipiu Lautem Hodi bele fasilita komunidade , nebe hetan sintomas kovid sanolu resin sia iha municipiu Lautem .

Chefe centru saude intreinamentu lospalos municipiu Lautem / Justino Dos Santos ba jornalista rcl iha nia knar fatin tersa feira ne’e hateten katak / konstrusaun fatin emergensia kovid19 nian ne’e hala’o ona iha fulan dezembro tinan kotuk no sei remata iha fulan marcu tinan ida ne’e nia laran //

Justino mos haktuir tan katak , total orsamento nebe halo konstrusaun ba fatin izolamentu kovid19 nian iha municipiu Lautem ne’e hamutuk rihun atus rua walu nolu resin haat , atus hitu , walu nolu resin walu pontu sia nolu resin hitu dollares amerikano US$ 284 , 788.00 .

Entertantu : konstrusaun fatin izolamentu ba kovid19 ne’e sei fina liza iha fulan marcu tinan ida ne’e nia laran JORNALISTA MARITO BERNADINO

EDITOR ; NASCIMENTO PROVINÇIAL

Comment