by

Posto Saude Cacavei Regista Kaju Moras Ispa ho Numeru nebe A`as iha tinan ida nia laran

Posto Saude , Cacavei , Suco Cacavei , Posto Administrativo Lospalos , Municipio Lauten ,  hahu Husi Janeiro to`o Dejembro Rihun Rua Rua Nolu , Konsege Regista Kaju Moras Hitu nebe Diferente hamutuk Atus Hitu Lima Nolu Resin Walu .

Informasaun ne`e hato`o Husi Infermeiro Posto Saude Cacavei , Sarmento Fernandes ba Jornalista RCL Iha Posto Saude Cacavei Tersa Feira Semana ne`e .

Infermeiro ne`e mos Deklara Katak , Kaju Moras Dominante iha Posto Saude Refere mak Kaju Moras ISPA ho Total Atus Hat Sanolu Resin Sia no Tuir mai mak Asidente Seluk ho Total Atus Ida Rua Nolu Resin Sia , no moras Sira Seluk .

Husu Kona ba Atendimento Saude ba Komunidade , Sarmento Fernandes Esclarese katak , Posto Saude Loke nafatin ba Comunidade ,hodi fo Tratamento tuir diaknostica .

Infermeiro ne`e mos Akresenta katak , durante Tinan ida nia laran Posto Saude nebe nia Servisu ba Hetan Difikuldades Kona ba Aimoruk no ATK , maibe Atendimento Kontinua La`o

JORNALISTA SINTA DA COSTA

EDITOR;NASCIMENTO PROVINCIAL

Comment