by

Iha Lei Alterado iha Konselu Ministro Temi Hatulia Primeiro ,Lore no Laivai mak sei Forma Posto Foun

LOSPALOS 27/01/2021

Liu Husi Alterasaun Lei kona ba Divijaun Administrasaun do Teritorio Numeru  Sanolu Resin Ida Rihun Rua Sia nebe Aprova iha Conselu Ministro Iha Dejembro Liu ba , temi katak Nasaun Timor Leste sei Forma tan Posto Administrativo Tolu , kompostu husi Hatulia Primeiro Municipio Ermera , Lore no Laivai.

Lia Hirak ne`e hato`o Husi Director Geral Desentralijasaun Administrativa Belarmino Filomino Neves liu husi Encontro Consultasaun Autoridade Comunitario no Comunidade Sira iha Cede Suco Lore Primeiro Tersa Feira ne`e .

Director Geral ne`e mos hateten katak , Politikamente Suco Tolu ne`e sei sai Posto Foun ida iha nasaun Timor Leste , maibe Tecnikamente Presija hare Husi Rekursu Naturais no Rekursu Umano ,nune`e mos Rendimento Ekonomico.

Director Geral mos Konfesa katak , Ministerio sei la Mete ba Fatin Instalasaun Posto Lore , maibe ida ne`e Interno Povo Lore nian hodi konsulta malu , importante liu mak Rai labele Problema .

Entretanto kona ba Fatin ou Rai , sai hanesan Responsabilidade , Povu Lore nian , Importante Liu mak Posto Lore bele reativa fila fali , tamba Rai Lore Kompleta ho Rekursu Humanus no Rekursu Naturais no Istoria Rejistensia nian .

JORNALISTA EVARISTO LOPES

EDITOR ;NASCIMENTO PROVINCIAL

Comment