by

Bak Kareta Administrador Postu Tutuala hasai ona ,tamba Estraga Instalasaun Kareta nian

LOSPALOS 09/02/2021

Bak Kareta ho Sapa Matrikula Zero Lima , Lima Hat Sia G nebe uja Husi Administrador Postu Tutuala ne`e hasai ona , tamba Soke iha Tinan Rua Liu ba ,no afeta ba Instalasaun Kareta nian.

Administrador Posto Administrativo Tutuala Carlito Pereira ba Jornalista Sira iha Administarasaun Municipio Lautem Segunda Feira ne`e hateten katak , Kareta ne`e nia Simu iha Fulan Junho Tinan Rihun Rua Sanolu Resin Lima , no ba Fulna Junho Tinan ida ne`e tama Ona ba Tinan ne`en nia laran.

Administrador Posto Tutuala ne`e mos hateten katak , maske Kareta ho Kondisaun nebe la Admite ona ,maibe Obrigasaun tengki uja duni ba Servisu , tamba Nia parte Laiha Transporte Alternativa hodi fasilita nia Servisu. 

Entretanto; Bak Kareta ne`e komesa Hasai hafoin Mai Partisipa Cerimonia Tomada De Pose Administrasaun Municipio Lautem nian iha Fulan Janeiro Tinan Ida ne`e .

JORNALISTA EVRISTO LOPES

EDITOR;NASCIMENTO PROVINCIAL

Comment