by

Kaju Mora ISPA ho Numeru nebe A`as  iha Centru Saude Lospalos Husi Inisio Janeiro Tinan Ida ne`e 

Hahu husi Insio Janeiro to`o agora, Centro Saude Internamento ga CSI Lospalos hahu Regista Kaju Moras Pneomonia, Ispa, Diarea no Dengue, kauja husi Mudansa Klimatika , no Entre Kaju Moras Hat ida ne`e , kaju  Moras Ispa Mak Domina.

Chefe CSI Lospalos Justino dos Santos ba Jornalista RCL Iha nia Kna`ar fatin segunda Feira ne`e hateten katak, Komesa husi janeiru to’o fevereiru ne’e moras  hat  mak nia Numertu A`as iha iha centru saude lospalos Maibe ,Numeru Kaju moras ISPA  mak  Domina liu, maibe Pesoal Saude Sira Atende ho Diak , no haruka hikas ba Uma no Balun Nebe Todan Bisa iha Centro Saude Refere.

Chefe  centru saude lospalos  justino  dos santos  nebe  jornalista  RCL  hasoru iha nia servisu fatin  seggunda  feira  ne’e  hateten  katak , moras  hat  nebe mak  durante  ne’e  as  iha centru  saude  mak  hanesan   moras ISPA  hamutuk   Rihun   ida  Atus  ida  Sanolu  resin Hitu ,  Diarea Hamutuk Atus  Ida  Lima  Nolu Resin  Lima, Pneomonia hamutuk Rua  Nolu   Resin  Lima , no dengue hamutuk  hitu ,

Justino  mos Declara katak , husi Kaju Moras Hat ne`e la Rejulta Pasiente Sira Mate , tamba Hetan Asistensia Saude Masimo husi  Pesoal  Saude Sira.

Entertantu ; Atu Evita Kaju Moras hirak ne`e , Ita hotu tengki  Moris Iha Ambiente nebe Mos no Saudavel  iha Tempo Udan , Liu husi Limpeja Ambiente Uma nian

JORALISTA SIDALIA DA COSTA

EDITOR;NASCIMENTO PROVINCIAL

Comment