by

Posto Saude Cacavei Menus Aimoruk , tamba Aimoruk nebe iha la Sufisiente ba Comunidade Suku Cacavei

LOSPALOS 11/02/2021

Posto Saude iha Suco Cacavei Durante ne`e Menus  Aimoruk nune`e Prejudika ba Comunidade Sira nebe Presija Asistensia Saude , tamba Aimoruk nebe iha la Sufisiente ba Comunidade Sira , nune`e Husu ba Ministerio Saude , liu-liu Servisu Saude Municipal atu hare ba Asuntu ida ne`e.

Chefu Suku Kakavei Mario Dias Quintas ba Jornalista RCL Iha nia Kna`ar fatin hateten katak , dadaun ne`e Atendimento Pesoal Saude iha Posto Saude Suco Cacavei La`o Diak , maibe Tuir Observasaun Lideres Comunitario Sira katak , Posto Saude Refere Hetan Problema kona ba Menus Aimoruk.

Hata`an ba Preukupasaun Lideres Comunitaria Husi Suco Cacavei ne`e , Chefe Centro Saude Internamento Lospalos , Municipio Lautem Justino dos Santos hateten katak , Aimoruk iha Posto Sira iha Area Posto Administrativo Lospalos , liu-liu iha Posto Saude Cacavei Sufisiente tamba , wainhira Aimoruk Menus , Pesoal Saude Iha kada Posto halo Pedido hodi Hetan Distribuisaun

Entertantu; Pesoal Saude nebe hala`o kna`ar iha Posto Saude Suco Cacavei hala`o Nafatin Servisu no Pronto fo Asistensia ba Comunidade Sira Durante Oras Rua Nolu Resin Hat nia laran.

JORNALISTA SINTA DA COSTA&ERMELINDA DA SILVA PEREIRA

EDITOR;NASCIMENRO PROVINCIAL

Comment