by

Ministerio Saude hahu Konstrui Laborotarioum Kovid19 Iha CSI Lospalos Nia Kotuk.

LOSPALOS 24/02/2021

Ministerio Saude Liu Husi Kompania Parapa Pemegium Star Unipesoal Lda hahu Konstrui Fatin  Laboratorium Kovid Sanolu Resin Sia Nian Iha Centro Saude Intreinamentu Ga CSI Lospalos Nia Kotuk , iha Fulan Janeiro Tinan ida ne`e , Nune’e Bele Fasilita Komunidade Sira Iha Muncipiu Lautem Nebe Mak Presija.

Chefe Centro Saude Intreinamentu Lospalos Municipiu Lautem , Justinu Dos Santos Ba Jornalista RCL Iha Nia Knar Fatin Tersa Feira Ne’e Hateten Katak , Konstrusaun Ne’e La’o Ona Kuaze Fulan Ida Resin Ona , Maibe Dadun Ne’e Paradu Durante Semana Tolu Ho Balum Tamba Kompnia La Iha Orsamentu Nebe Suficiente Hodi Selu Badain Sira.

Cefe Centro Saude Ne’e Mos Haktuir Tan Katak , Total Orasamentu Nebe Atu Konstrui Fatin Laboratoriun Kovid Nian Iha Centru Saude Refere Ne’e Ho Montante Rihun Walu Nolu Resin Walu , Atus Neen Tolu Nolu Resin Ida Dollars Amerikanu.

Justinu Ne’e Mos Deklara Katak ,  Atu Hahu Hikas Servisu Refere , Nia Parte Seidauk Hatene Maibe Konstrusaun Fatin  Laboratorium Kovid Nian Ne’e Sei Remata Iha Fulan Rua Mai Tan.

Entertantu : ho Problema ne`e , Trabailadores ba Obra ne`e hapara sira nia Servisu to`o Kompainia hala`o Pagamento ba Sira nia Servisu Durante Fulan ida Resin nian.

Comment