by

Servisu Gestaun Dejastre Municipio Lautem regista ona Vitima Dejastre Naturais hamutuk Uma kain 38

LOSPALOS 26/02/2021

Hahu husi inisiu tinan ida ne`e to`o agora Servisu Gestaun Dejastre Municipio Lautem , Regista ona Vitima Dejastre Naturais iha Municipio Lautem hamutuk uma kain Tolu Nolu Resin Walu (38) , no Uma kain Sanolu Resin Hat (14) Verifikadono Relata ona ba Nasional , no Sira Seluk sidauk Verifika tamba Situasaun Klimatika Iha Municipio Lautem Udan la fo Fatin , maibe  sira hotu hetan ona Sasan Emergensia husi Servisu Gestaun Dejastre.

Informasaun ne`e hato`o husi Ofisial Servisu Gestaun Dejastre Municipio Lautem , Agunstino dos Santos Ramos Liu  husi Radio Talk Show iha Estasaun Radio Lospalos Sexta Feira 26/02/2021.

Ofisial Servisu Gestaun Dejastre Muniscipio Lautem ne`e mos haktuir tan katak , hahu Husi Tinan 2010-2019 , Vitima Desastre Naturais iha Municipio Lautem nebe asesu ona Material Rekuperasaun hamutuk uma kain 1.800 .

Entretanto; Parte Servisu Gestaun Dejastre Municipio Lautem labele atende Comunidade Sira ho lalais  tamba Problema Rekursu Humanus no Fasilidades.

JORNALISTA SINTA DA COSTA

EDITOR;NASCIMENTO PROVINCIAL

Comment