by

Timor Oan Sira iha Irlanda Norte Esforsu hodi Tranasporta Mate isin Silvester Pereira mai iha Nia Rai Moris Fatin Suco Com Aldeia Ira-Uno

RCL VP ;17/03/2021

Trabailhador Timor Oan Sira iha , Irlanda do Norte Esforsu  Liu husi Halibur Osan , hodi Transporta Mai Timor Leste Mate Isin Silvester Pereira , Husi Suco Com Aldeia Ira-Uno , Posto Administrativo Lautem , Municipio Lautem nebe haktu nia i`is iha Hospital Craigavon , Irlanda Norte iha Loron 9/03/2021.

Timor Oan ida Husi Municipio Lautem nebe Responsabilja ba Prosesu Tomak , Edmundo Vieira nebe Jornalista RCL Kontakto Liu husi Via Whatsapp Esklarese katak , Durante Matebian Silvester Pereira Baisa iha Hospital , Durante Fulan 4 nia laran laiha Familia ou kolega balun ba Vijita to`o Matebian ne`e hakotu nia I`is , tamba Hospital Refere Bandu Ema atu Vijita Pasiente iha Situasaun Covid-19 .

Ermundo viera mos hateten katak , Timor Oan Sira Iha Irlanda Norte Desidi hodi Transporta Mate Isin Silvester Pereira mai Iha Nia Moris Fatin , no Lakoi atu Hakoi iha Irlanda do Norte , nune`e Timor Oan Sira hahu ona Halibur Osan .

Edmundo Mos Husu ba Familia Sira iha Ira-Uno Com atu Tulun Reja ba Prosesu Transportasaun Silvester Pereira nia Mate Isin , nune`e nia Prosesu bele Hotu ho lalais , tamba dada`un ne`e nia Parte Esforsu hela atu finalija lala`is nia Prosesu .

Edmundo mos Fiar katak , se karik Prosesu hot-hotu la`o ho Di`ak Mate Isin Silvester Pereira sei to`o iha nia Rai Moris Fatin iha Loron 7/04/2021 , tamba Timor Oan Sira iha Irlanda do Norte sei organija Misa ba Matebian iha Loron Sabado , no Tuir Planu Mate Isin ne`e sei Transporta Husi Irlanda do Norte iha Loron 2/04/2021.

Entertantu ; Familia Matebian iha Ira-Uno Com labele laran Tarido Tamba , Timor Oan Hotu iha Irlanda Norte sei Esforsu hodi Transporta Mate Isin to`o iha Nia Rai Moris Fatin , no dada`un ne`e Agensia Funebre Iha Irlanda do Norte Prepara ona atu Entrega Mate Isin ba Familia no Kolega sira hodi fo Homenagen ikus , liu husi Misa iha Sabado Finda Semana ne`e Iha Igreja Dungannon Irlanda do Norte.

JORNALISTA ; SIINTA DA COSTA NO ERMELINDA DA SILVA PEREIRA

EDITOR; NASCIMENTO PROVINCIAL

Comment