by

Estudantes Municipio Lautem Kuaje 42 Evakua Husi Kapital Dili no Tama ona iha Fatin Quarentina Municipio Lautem nian

RCL VP NEWS 06/04/2021

Estudantes  Municipio Lautem nebe Escola iha Iha Kapital Dili hamutuk na`in 42 Evakua ona mai iha  Nia Municipio , no dada`un ne`e Governo Local liu husi Equipa Task Force Hatama ona Sira iha Fatin Quarentina iha Polo Universitario Eis BKKBN Kuluhun Lospalos .

Administrador Municipio Lautem Dominggos Savio Wainhira Vijita Fatin Quarentina ba Estudantes Sira hateten katak ; Governo Local sente Kontente tamba Estudantes Sira iha Komprensaun no iha Koperasaun Diak ho Autoridade Local hodi Tama Iha Centro Qarentina antes Ba Sira nia Familia .

‘’ Hau Kontente ho Alin sira nia Koperasaun Di`ak maske Desloka husi Kapital Dili hodi mai hamutuk ho nia Familia sira , maibe iha hanoin diak hodi Kopera nafatin ho Autoridade Local iha Municipio ida ne`e hodi tama iha Centro Qaurentina , ho Objetivo ida hodi labele hada`et Moras Covid-19 ba nia Familia Sira , tamba Imi Sira ne`e mai husi Area Afetado Covid-19 , nune`e Tau Pasensia hodi hakmatek iha Fatin Qarentina nebe Governo Local Prepara ona ‘’ katak Administrador Municipio Lautem Wainhira Vijita Fatin Qarentina  Municipio Lautem Tersa Feira 06/04/2021 .

Administrador mos dehan liu tan ‘’ Imi tengki hakmatek nafatin iha Fatin Quarentina nebe Governo Local Define ona hodi hein Rejultado Teste , tamba Wainhira Rejultado Teste Negativo imi hotu bele Fila ona ba Familia Sira , tamba Wainhira Imi nia Rejultado Teste Sida`uk Sai no ami Husik imi ba Uma sei fo Impacto ba Familia Sira tomak iha Uma , tamba imi nia Fatin Deslokasaun ne`e hanesan Fatin Afetado , no imi Iha ne`e Profesional Sa`ude sira sei Kontinua Controla nafatin no Governo Local iha Responsabilidade Masimo hodi fasilita hahan no Fatin Toba nian ho Seguru .

Entretanto; Administarasaun Municipio Lautem liu husi Equipa Covid-19 sei Kontinua hala`o Vijilansia masimo iha Pontu Entrada Laivai hodi Asegura Ema nebe Tama  Mai iha Municipio Lautem nune`e Povu Muncipio Lautem bele Livre husi Covid-19 Municipio Lautem Temporariamente laiha tan Ona Kaju Pojitivo Covid-19 tamba Kaju Pojitivo husi Municipio Lautem Rekupera ona iha Semana Kotuk .

JORNALISTA ; ERMELINDA DA SILVA PEREIRA

EDITOR ; NASCIMENTO PROVINCIAL

Comment