by

Konselu Kombatentes Municipio Lautem husu ba Estado atu bele Tuir Nafatin Protokolu Nebe Iha

-Notisia-230 views

RCL VP NEWS 13/04/2021

Relasiona ho Polemika nebe Mosu iha Resinto Centro Ijolamento Vera Cruz  Entre Lider Nasional Jose Alexandre Kayrala Xanana Gusmao no Familia Matebian Armindo Borges ho Governo , Konselu Kombatentes Libertasaun Nasional  Municipio Lautem Husu ba Governo atu la`o Tuir Regras ga Protokolu nebe hatu`ur ona , nune`e bele hamutuk hodi Prevene Covid-19.

Presidente Konselu kombatentes Libertasaun Nasional Municipio Lautem , Aurelio Freitas Ribeiro ba Jornalista Sira iha Niak Kna`ar Fatin Tersa Feira , Covid-19 nebe invade ona Mundu , Governo Timor Leste HO Entidades tomak hamutuk hodi prevene Virus A`at ida ne`e atu labele da`et ba Povu Tomak iha Pa`is ida ne`e .

‘’ Protokolu Husi Ministerio Sa`ude no Organijasaun Mundial Sa`ude mak uniko dalan nebe diak hodi Prevene Moras Hada`et sira  liu liu Covid-19  , no haketak Ema nebe mak Rejultado Teste Pojitivo Covid-19 Tengke Se`es husi Comunidade .’’ Dehan Aurelio Freitas Ribeiro iha nia Kna`ar Fatin Tersa Feira Semana ne`e .

Tuir Aurelio katak  , Polemika nebe akontese iha Centro Ijolamento Vera Cruz ne`e Diferente Komprensaun ne`e oinsa mak ita atu salva ema ne`e no Pior Liu tan mak Pessoal balun fo Informasaun nebe la hanesan ho Lider Karismatico Kayrala Xanana Gusmao .

Konselu Veteranos no Kombatentes Libertsauan Nasional Husu ba Na`in Ulun Sira , liu-liu Funu Na`in Sira nebe haterus a`an iha Prosesu Luta Libertasaun Nasional , atu buka Servisu Hamutuk hodi fo Hanoin ba Malu liu husi Sira Matenek no Ulun Malirin buka dalan hodi Solusiona Problema nebe dada`un ne`e akontese , no Husu mos ba Juventude Foin Sa`e Sira atu nafatin Respeita Funu Na`in Sira tamba husi sira mak ohin loron ita ukun a`an hodi goja ita nia Liberdade .

JORNALISTA ; NASCIMENTO PROVINCIAL

Comment