by

Autoridade Lautem sei suspende provijorio ema nia movimentasaun husi diresaun municipiu seluk tama mai Municpio Lautem.

RCL VP NEWS 07/05/2021
Relasiona ho kazu pozitivu covid19 nebe ho numeru aumenta bebeik iha Municipiu Lautem ne’e , Autoridade Municipiu Lautem Deside ona hodi suspende provijoriamente Movimento ema nian husi Municipiu seluk tama iha Municipiu Lautem , nune’e bele evita transmisaun komunitario kovid19 iha Municipiu Lautem .
Administrador Municipio Lautem Dominigos savio Kasu Lia Hirak ne`e ba Jornalista sira iha Administrasaun Municipio Lautem Quinta Feira 06/05/2021 ne`e.
Administrador Municipiu Lautem ne`e mos Esklarese katak , Suspende movimento ema nian ne’e, la signifika atu suspende aktividade hotu iha municipiu lautem, maibe La autoriza deit cidadaun sira husi Kapita Dili no Municipiu seluk mai Municipiu Lautem.

Aman ba Municipiu Lautem ne’e mos haktuir tan katak , Autoridade Municipiu Lautem Autoriza ba Cidadaun sira nebe hakarak hala’o Viagen husi Municipiu Lautem ba Municipiu seluk, maibe la autoriza husi municipiu seluk mai Municipiu Lautem , tamba kazu pozitivu Corona viruss ne’e mai husi area afetudu sira.

Entertantu : suspensaun ba movimentasaun Cidadaun sira husi Kapital Dili mai Municipiu Lauten ne’e sei hahu iha loron 7 to’o 16 fulan Maio tinan ida ne’e.

Jornalista Marito Savio
Editor;Nascimento Provincial

Comment