by

Aplika Konfinamento Obrigatorio iha Aldeia Ra`umoko Suco Daudere fo biban ba Equipa Saude no Siguransa bele halo Kontrolu Masimo .

RCL VP NEWS 12/05/2021

Aplika Konfinamento Obrigatorio ba Comunidade Iha Aldeia Ra`umoko , Suco Daudere , Posto Administrativo Lautem , Municipio Lautem , ho Intensaun atu fo Biban ba Equipa Sa`ude no Equipa Siguransa hodi Buka Tu`ir Ema nebe hetan Kontakto Direita ho Na`in Rua nebe Hetan Kaju Pojitivo Covid-19 iha Comunidade nia Le`et Durante Loron 4 , hahu husi Loron 1-4 Fulan Maio Tinan Ida ne`e.

Administrador Municipio Lautem , Dominggos Savio ba Jornalista Sira Liu husi Mini Konferensia Imprensa Quarta ne`e hateten katak , Liu husi Encontro Task Force Ekstaordinario ba Prevensaun no Mitigasaun Covid-19 iha Loron 5 Fulan Maio Tinan ida ne`e , deside no Aplika Regras hodi regularija Movimento Ema nian Iha Pontu Entrada Sira .

Administrador nebe Nudar Prejidente Task Force ne`e mos hateten katak , Regras ne`e Aplika ho Intensaun atu fo Biban ba , Equipa Sa`ude no Equipa Siguransa hodi bele hala`o Kna`ar ho diak , no bele evita Transmisaun Covid-19 iha Comunidade nia Le`et .

Dominggos Savio mos Argumenta katak , Actividades Comunidade Sira Iha Aldea Ra`umoko , Suco Daudere Posto Administrativo Lospalos sei La`o Normal , Wainhira Rejultado Teste Swab ba Ema nebe Kontakto Direita ho Na`in Rua Pojitivo Covid-19 hatudu Negativo , no Aplikasaun ida ne`e mos sei Kontinua wainhira Rejultado Teste Swab Pojitivo .

Entretanto ; Lider Comunitaria Iha Suco Dudere no Aldeia Ra`umoko Prontu Atu Kopera ho Equipa Sa`ude no Parte Kompetente , hodi Hala`o Sira nia Servisu ba Salva Comunidades nebe iha Area Risko Transmisaun Covid-19 nian.

Comment