by

Comunidade Municipio Lautem labele asesu ba Folin Fos iha Tempo Estado de Emergensia tamba ho Presu fo`os Sa`e to`o 15-18 Dolares Americano.

RCL VP NEWS 23/03/2021
Implementasaun Serka Sanitario iha Dili , Baucau no Viqueque Prejudika Tebes ba Comunidade Sira nebe Kbi`it La`ek , tamba Labele Asesu Fo`os ho Folin nebe A`as , Husi USD$.12.50 Sa`e to`o US$15.50 ba 25 KG no Husi US$ 14,50 sa`e to`o US$ 18.00 . no Sei Aumenta Wainhira Governo Estende tan Durasaun Serka Sanitario nian .
Comunidade Ida iha Aldeia Lereloho Suco Fuiloru , Posto Lospalos Municipio Lautem hateten katak , nia Parte Sente Triste ho Situasaun agora , tamba ho Situasaun ida ne`e bele hamate Kbi`it La`ek Sira wainhira Folin Fo`os Aumenta ba Bebe`ik.

Iha sorin seluk husi comunidade Aldeia Lereadu Suco Mahina Segundo Posto Administrativo Lautem Munisipio Lautem , Armindo Da Costa hateten katak ‘’ Fos nebe mak faan iha loja , kios no Mini Mercado Sira iha Vila Lospalos ho folin Aumenta , nune`e nia labele Sosa tamba laiha Rendimento nebe Fiksu, tamba folin fos Kg 25 Sa`e to`o US$15-16.00 no KG 30 Sa`e ba US$ 18.00 ,tamba kauja Husi Implementasaun Serka Sanitaria .

Nia mos Husu ba Governo atu fo Espasu ba Governo liu-liu Centro Logistica Nasional , atu bele Fa`an netik fo`os ba Comunidade Sira iha area Rural , tamba dada`un ne`e Folin fo`os iha Loja sa`e halo ami laiha Kbi`it atu Sosa .
Alende ne`e Komunidade ida ho naran Teresa Madeira husi aldeia kuluhun , suku fuiloro , postu Lospalos , Municipiu Lautem mos sente triste ho stok Fo`os Iha Loja no Mercado nebe hahu Menus hodi Prejudika ba Povu sira nia Moris lor-loron .

Entretantu: Wainhira Serka Sanitario sei Estende tan to`o Fulan Oin , Loja sira iha Municipio Lautem sei la Fa`an tan Fo`os ba Consumidores Sira iha Municipio Lautem , tamba Stok iha Loja no Mini Mercado sia hahu Menus.
jornalista ere,sinta,
Editor Nascimento Provincial

Comment