by

Ekipa Auditorio Social ONG Fundamor iha faze preparasaun hodi foti dadus ba Escolar iha Munisipio Lautem

RCL VP NEWS 12/05/2021

Ekipa Auditorio Social Ong Fundasaun Amizade Tamba Amor ga FUNDAMOR Iha Municipio Lautem , hamutuk Ema Na`in Sia iha Ona Faje Preparasaun hodi Tu`un ba baje hodi halo Auditoria ba Escola iha Sucu Lore Primeiro , Daudere no Luro nebe mak pretense iha munisipio lautem.

Directora NGO fundamor munisipio lautem Angelina Dos Santos nebe jornalista RCL hasoru iha nia servisu fatin Quarta ne’e hateten katak , durante ne’e NGO fundamor fo kapasitasaun ona ba ekipa auditorial social atu tun ba baze no foti dadus kona Kona ba Problemas nebe Eskola Identifikado Infrenta .
Angelina dos Santos mos Konfesa katak , Lolos Equipa Auditoria Sosial husi Ong nebe nia Chefia ne`e hala`o ona Servisu iha Tereno maibe tamba Municipio Lautem , Aplika hela Serka Sanitaria , nune`e Equipa ne`e sei iha Faje Preparasaun .

Angelina mos hateten katak , ekipa auditorial social nebe mak sei iha faze preparasaun ne’e tuir lolos tun direita iha loron 10 Fulan Maio Tinan ida ne`e , maibe Eskola hotu iha Municipio Lautem sei iha Periodu Feriado , nune`e Ong Refere Sei halo Konsultasaun ho Servisu Municipal Sa`ude hodi Muda Loron 17 Fulan ida ne`e , maibe depende mos ba Desijaun Edukasaun nian.

Entertantu:programa nebe auditorial social husi NGO FUNDAMOR halao ne’e hetan fundus husi Gabinete Primeiro Ministru ba Fundus Sociedade Civil.
Jornalista syda&linda
Editor Nascimento provincial

Comment