by

Amo Paroku Sao Paulo Lospalos Husu ba Sarani Sira atu Obedese Protokolu ou Regras Sira nebe Governo Aplika , nune`e bele Kombate Covid-19.

RCL VP NEWS 04/06/2021

Amo Paroku Sao Paulo Lospalos , Padre Thomas Gusmao de Carvailho SDB , Husu ba Sarani Sira iha Municipio Lautem atu haka`as A`an Obedese Protokolu Sau`de Nian , liu husi Uja Mascra Wainhira sai ba Fatin Ruma , halo Distansiamento ,no Fase Liman Bebe`ik , tamba ida ne`e hanesan Akto Prevensaun ida ba Transmisaun Covid-19 .

Amo Paroku Sao Paulo Lospalos Kasu lia hirak ne`e Liu husi Talk Show Radio , nebe koalia kona ba Pojisaun Igreja Nian ba Kombate Covid-19 Iha Municipio Lautem , iha Estasaun Radio Comunidade Lospalos Sexta Feira 04/06/2021 ne`e .

Padre Thomas Mos hateten katak , Wainhira atu sai Ba Liur Tengki Uja Mascra , no Labele Uja Mascra Tamba Ta`uk Polisia , maibe Tengki Uja Mascra hodi Prevene Ita nia A`an husi Transmisaun Covid-19 , nune`e mos halo nafatin Distansiamento .

Amo Paroku Sao Paulo Lospalos ne`e mos hateten , atu Evita Transmisaun Covid-19 / Parte Igreja mos Estabelese ona Orario Misa , tamba Sarani Iha Parokia Lospalos ho Volume ne`e bo`ot , nune`e Koselu Pastoral Deside hodi Estabelese Serimonia Misa ba Grupu 4 , Misa dala 3 no Locraik Misa dala 1 , nune`e Sarani Sira bele Kumpri Regras ou Protokolu Sa`ude , liu-liu ba Distansiamento nian .

Entretanto; Celebrasaun Misa iha Igreja sira iha Municipio Lautem , liu-liu iha Igreja Parokia Sao Paulo Lospalos Normalija Hikas fali Ona , Maibe Kumpri nafatin Protokolu Sa`ude nebe Iha , nune`e Sarin Sira hotu bele Evita Transmisaun Local Covid-19 Nian .

Jornalista sinta da costa
Editor Nascimento Provincial

Comment