by

Servisu Municipal Agricultura Departamento Peskas Municipio Lautem Kontinua Fasilita Grupu Comunidade nebe iha Inisiativa hodi haki`ak Ikan

RCL VP NEWS 09/06/2021

Atu hasae produtividade produsaun ikan Nila iha Munisipio Lautem Governu liu husi Diresaun Peskas Munisipio Lautem Kontinua Apoia tekniko ba grupo Haki`ak Ikan nebe dada`un ne`e Ejiste Iha Municipio Lautem hodi Produs Ikan Nila , no sei Fasilita Tan Grupu Seluk nebe iha Inisitiva ba Hakiak Ikan nian .

Xefi Departamentu Peskas Munisipio Lautem Elijito de Jesus Ximenes Liu husi Talk show iha Estasaun RCL hateten katak , Departamento Agricultura liu husi Servisu Municipal Agricultura hala`o Servisu Rua mak hanesan Area Tasi nian no Hakiak Ikan iha Be`e nian , no kontinua Apoia Tecnikamente iha area Rua ne`e .

Elijito mos hateten katak , Dirasaun Peskas Municipio Lautem nia Papel Importante ida mak Akompanya no Fasilta Teknikamente ba Grupu Haki`ak Ikan , hodi bele hasa`e Kualidade no Kuantidade Produsaun Ikan Nila iha Municipio Lautem .

Entertantu ; Grupu Haki`ak Ikan nebe Ejiste Ona iha Municipio Lautem Kontinua hasa`e Kulaidade no Kuantidade Produsaun Ikan Nila , hodi Bele Hetan Rendimento iha sira nia Moris lor-loron nian .

Jornalista ; erme&sinta
Editor ;Nascimento Provincial

Comment