by

PNTL Sei Kontinua hala`o Patroilamento iha Municipio Lautem hodi Evita Barulho Relasiona ho Jogus Kopa Euro Tinan ida ne`e .

RCL VP NEWS 17/06/2021

Durante Jogu Futeboll Kopa Euro la`o , Comando Polisia Nasional Timor Leste Municipio Lautem , sei Kontinua hala`o Patroilamento no halo Pasa Revista ba Comunidade nebe Uja Motor ho kanu Resin halo Baruilho no la kumpri Regras Estado de Emergensia wainhira Sira nia adeptos Joga .

Komandante Polisia Municipo Lautem Superinendente Polisia , Antonio Rego Fernandes ba Jornalista RCL Quinta Feira 17/06/2021 ne`e hateten katak , Nudar Adeptus ba Jogradores Nasaun ida tengki Disiplina no nafatin Kumpri Regras Organijasaun Mundial Sa`ude no Ministerio Sa`ude fo Sai , tamba Parte Polisia husi Inisiu Jogus Futebol Copa Euro ba Tinan ida ne`e Dejamina ona Informasaun ba Comunidade tomak atu bele Nonton ou Asiste Jogu iha ida-idak nia Uma no labele halo baruilho Pauwai ho Motor kanu Resin.

Superintidente Polisia ne`e mos Declara katak , Nudar Komandante Polisia , nia Parte Alerta ona Membro Polisia Sira Atu Kontinua halo Patroilamento iha cidade laran , No husu mos ba adeptos sira atu hakmatek Nonton iha ida-dak nia fatin no labele Halo Pawai no halo Baruilo Vila laran ho Motor Kanu Resin

Entertanto; Parte Komandante PNTL Munisipio Lautem mos husu nafatin ba comunidade sira hotu iha Munisipio Lautem tomak Atu sai adeptos nebe diak tengki hakmatek iha ida-idak nia fatin hodi Asiste Jogu husi Inisio to`o remata , maibe labele halo fali baruilho ho Motor Kanu Resin no hakilar tu`un Sa`e .

Jornalista ;Sinta da costa
Editor ;Nascimento Provincial

Comment