by

Povu Municipio Lautem iha Antosias hodi Simu Vasinasaun Astrazeneca

RCL VP NEWS 22/06/2021

Povu Municipio Lautem iha Antosiasmo hodi Simu Vasinasaun Astrazeneka , tamba Liu husi Vasinasaun mak dalan Ikus hodi Kontrola Pandemia Covid-19 , no bele hasa`e sira nia Imunidade , wainhira hasoru Covid-19 .

Hahu Husi Loron Responsavel Pilar 3 ba Vasinasaun Astrazeneca Antonio Bernadino ba Jornalista RCL Tersa Feira 22/06/2021 ne`e Informa katak , hahu husi Loron Tersa 15/06/2021 ne’e ,Cidadaun Hamutuk Rihun Ha`at , Atus Ida , Ha`at Nolu Resin Rua (4142) mak Simu ona Vasinasaun Astrazeneca Doze Primeiro no Doze Segundu .

Responsavel Pilar 3 ne`e mos Afirma Katak , Husi total Cidada`un nebe Simu Ona Vasinasaun ne`e fahe ba Parte Rua mak hanesan , Primeira Doze hamutuk Rihun tolu , Atus lima , Lima nolu resin walu (3.558) , no ba doze daruak Atus lima , Walu Nolu resin Ha`at (584).

Antonio Bernardino ne’e mos husu ba komunidade sira tomak iha municipiu Lautem , atu la bele rona informasaun falsu sira iha media sosial , maibe tenke fo konfiansa nafatin ba pessoal saude sira , atu bele lori povo sira ba moris saudavel .

Entertantu : Vasinasaun Astrazeneca mak dalan Ikus atu ita bele Kontrola Covid-19 , tamba ho Vasinasaun ita bele hasa`e Imunidade hodi hasoru Covid-19 , no dada`u ne`e Profesional Sa`ude Sira Sirkula ona iha Sucos no Aldeia Sira , hodi halo Advokasia no Vasinasaun ba Cidada`un sira .

JORNALISTA ; MARITO SAVIO
EDITOR ; NASCIMENTO PROVINCIAL

Comment