by

IGE hahu ateru ona estrada kuak iha kappital municipiu Lautem .

RCL VP NEWS 12/07/2021

Guvernu Timor-Leste liu husi Instituto Gestaun no Equipamentus hahu ona ateru Estrada kuak sira iha kapital Municipio Lautem , atu hafasil Movimentasaun transporta publiku no privadu sira .

Administrador Municipiu Lautem , Domingos savio ba jornalista sira iha nia knar fatin segunda feira ne’e hateten Katak , Prejensa Institutu Gestaun Equipamento iha Municipiu Lautem ne’e, Bajeia ba proposta Husi Administrasaun Municipiu Lautem nian , Hodi ateru Estrada kuak sira iha Villa Lospalos.

Domingos haktuir tan Katak , IGE hahu atiru ona Estrada kuak sira iha Bairo Laiku to’o mai Sidodadi Suku Fuiloro , Posto Administrativu Lospalos ,maibe processo ateru estrda ne’e tarde oituan tamba ho kondisaun mudansa klimatika nebe akontece iha municipiu Lautem.

Domingos mos informa tan Katak , IGE mos sei Ateru estrada kuak sira husi kappital municipiu Lautem ba suku Lore, Postu Administrativu Lospalos Municipio Lautem.

Entertantu : Prosesu Ateru Estrada kuak nebe halao husi Institutu Gestaun Equipamento nee hahu ona Iha Fulan Junho to’o Remata .

Jornalista ;Marito savio
Editor ;Nascimento Provincial

Comment