by

Konstrusaun Fatin Izolamentu Covid-19 Foin Atinji 50%

RCL VP NEWS 21/07/2021

Konstrusaun Fatin Ijolamento Covid-19 nebe konstrui husi kompainia RICS Unpessoal Lda Iha Centro Saude Intreinamentu Lospalos nia kotuk , nebe hahu iha Fulan Janeiro Tinan ida ne`e foin Atinji Porsentu Lima Nolu (50%) iha fulan Dezembro tinan 2020 to’o mai tinan ida ne’e , Foin mak atinje pursentu lima nolu , no Tuir Planu Kontrusaun Refere Sei Finalija iha Fulan Agostu Tinan ida ne`e .

Responsavel Kompainia RICS Unipessoal Lda , Jeriko Korea Mesquita ba Jornalista RCL iha Centru Saude Lospalos quarta feira 21/07/2021 ne’e hateten katak , Konstrusaun Fatin Izolamentu Covid-19 nian ne’e foin maka atinje purcentu lima nolu , tamba kauza husi mudansa klimatika no situasaun Covid-19 .

Jeriko korea ne’e mos haktuir tan katak , Prosesu Konstrusaun ba Fatin Ijolamento iha Municipio Lautem tarde tamba , Situasaun Covid-19 hodi Prejudika ba Transportasaun Material Konstrusaun Husi Dili Mai Municipio Lautem .

Jeriko korea mos husu ba Guvernu Lokal , liu-liu Equipa Task force Prevensaun no Mitigasaun Covid-19 Municipiu Lautem , atu fo espasu ba tekniku sira , hodi bele transporta material konstrusaun nian husi dili mai hodi Acelera lalais konstrusaun refere .

Entertantu : Proseu Konstrusaun Fatin Ijolamento Covid-19 iha Municipio Lautem , sei Remata iha Fulan Agostu tinan ida ne`e .

Jornalista;Marito Savio
Editor;Nascimento provincial

Comment