by

Ong FUNERO finalija ona programa Peskija iha postu 3 iha Munisipio Lautem

RCL VP NEWS 16/06/2021

Ong FUNERO Finalija Ona sira nia Programa Peskija kona ba Educasaun nian iha Posto Administrativo 3 , Kompostu Husi Postu administrtivo Lospalos, Lautem no Tutuala Iha Municipio Lautem nebe hahu Iha Fulan Maio liu ba no Remata iha Fulan Julhu tinan ida ne`e .

Informasaun ne`e hato`o Husi Directora Ong FUNERO Municipio Lautem Juliana de Jejus ba Jornalista RCL iha nia Kna`ar fatin Sexta Feira 16/07/2021 ne`e.

Directora ne`e mos afirma katak , Programa Peskija de Edukasaun ne`e hala`o atu hetan Opiniaun husi Comunidade no Foin Sa`e Sira kona ba Edukasaun iha Situasaun Pandemia Covid-19 nian .

Juliana mos heteten katak , Programa Perskija ne`e hala`o iha Suco Rua Nolu TResin Ida (21) iha Postu Administrativo Tolu , kompstu husi Posto Administrativo Lospalos , Lautem no Tutuala iha Municipio Lautem .

Entertantu:programa Peskija ne`e edukasaun nee realija ho diak tamba hetan fasilitasaun husi forum juvetude marjinajado ho fundos atus hitu dolares amerikano.

Jornalista ;sida,erme&sinta
Editor ;Nascimento provincial

Comment