by

Comunidade Suco Leuro Maioria mak hetan Ona Vasinasaun Covid-19 ba Doze Primeiro no Segundo

RCL VP NEWS 27/07/2021

Xefe Suco Leuro , Posto Administrativo Lospalos Municipio Lautem Informa katak , Comunidade nebe nia Lidera ne`e Kuaje Maioria mak Hetan Ona Vasinasaun Covid-19 ba Doje Primeiro no Segundu , tamba Comunidade Sira iha antosiasmu maka`as .

Xefe Suco Leuro Carlito Viegas kasu Lia Hirak ne`e ba Jornalista RCL Iha Cede Suco Leuro Tersa Feira 27/07/2021 semana ne`e .

Xefe Suco ne`e mos hateten katak , Comunidade Suco Leuro Mairia mak Kopera hodi hetan Vasinasaun Covid-19 nian , maske Uma kain ida Rua mak La kopera tamba dala Ruma iha Moras Kronico no balun Isin Rua .
Carlito Viegas mos afirma katak , Actividade Vasinasaun Covid-19 iha Suco Leura La`o durante Loron 4 no Comunidade hatudu duni sira nia antosiamo hodi Hetan Vasinasaun .

Entretanto; Hirak nebe Hetan ona Vasinasaun ba Primeira Doze Hein hela Loron hodi hetan tan Vasinasaun ba Doze Kompleto nian , nune`e Imunidade bele Forte hodi hasoru Virus Corona no Virus sira seluk .

Jornalista ;Sinta
Editor ;Nascimento

Comment