by

Ong Fundamor Munsiipio Lautem Finalija Ona Prosesu Lewatamentu Dadus Iha Suku Tolu Nebe Pretense Iha Munisipio Lautem

RCL VP NEWS 27/07/2021

Iha fulan Julho tinan ida nee ONG Fundasaun Amizade tamba Amor ga FUNDAMOR finalija ona sira nia Prosesu Levantamento de dadus iha Ensino Bazico Central Coro Asu de Maluro , Suco Lore Primeiro , EBC Leusari no nia Filial iha Suco Daudere , no EBC Luro no nia Filial iha Suco Luro .

Directora ONG FUNDAMOR Angelina dos Santos ba Jornalista RCL Iha Nia Kna`ar fatin Tersa Feira 27/07/2021 ne`e hateten katak , Dadus nebe Equipa Auditoria Sosial Foti iha Tereno sei , Analija no hafoin halo Prosesu Validasaun iha Nivel Suco no Nivel Municipal .

Angelina mos hateten tan katak , Hafoin Analijasaun Dadus , Ong nebe nia Chefia ne`e sei Konvoka Enkontro Validasaun de dadus hamutuk ho Directores Eskola , Lideres Comunitaria no Autoridade Municipais , hafoin bele haruka Dadus validasaun ne`e ba Nasional .

Entertantu; Servisu Equipa auditorio Sosial nebe hala`o iha Suco 3 kompostu husi Suku lore Primeiro , Daudere no Suku Luro ne`e la`o Diak tamba iha Koperasaun Servisu Directores , Profesores Eskolares no Lideres Comunitario sira .

Jornalista ;Ermelinda Da Silva Pereira
Editor ;Nascimento provincial

Comment