by

Atu Bebe sira Moris Mai Ho Kondisaun Sa`ude nebe diak , Inan Sira Tenke Simu Imunijasaun Rutina 

RCL VP NEWS 03/08/2021

Parteira Centro Sa`ude Internamento ga CSI Lospalos , Municipio Lautem hateten katak , Atu Kosok Oan sira Moris Mai ho Kondisaun Sa`ude nebE Diak , Inan Sira Tengki Kontrola Sa`ude liu husi Imunijasaun ho Kompleto , tamba ida ne`e Importante tebes ba Sau`de Inan ho Oan sira nian .

Parteira CSI Lospalos Vitoria Fernandes ba Jornalista RCL Iha nia Kna`ar fatin Tersa Feira ne`e hateten katak , Wainhira  Bebe Sira sei ha Kabun Laran , Inan Sira tengki Rutina Controlu iha Centro Sa`ude Sira no han aihan nebe Nutritivo , nune`e Bebe nebe iha Kabun Laran ho Saude nebe diak .

Vitoria Fernandes mos hateten katak , Alende ne`e Wainhira Bebe Moris Mai , Tengki Hetan Imunijasaun Polio Zero , Zero Hepatitis B , BCG , no sei simu tan Imunijasaun Sarampo Rubela ida ne`e Bebe Sira husi Zero to`o Fulan Sia , nune`e Imunidade Labarik Nian bele Sa`e hodi Prevene Moras ba Labarik Sira .

 

Entertantu: Atu Oan Sira bele hetan Sa`ude diak , Inan Sira tenfgki Rutina Lori Labarik sira ba Fasilidae Sa`ude nebe Besik atu hetan Imunijasaun Fulan Ida dala ida .

Jornalista;syda&sinta

Editor;Nascimento Provincial

Comment