by

Lei Anti Korupsaun bele Prevene Tentasaun no Kombate Korupsaun

RCL VP NEWS 24/08/2021

Lei Anti Korupsaun nebe Nasaun Estabelese atu Prevene no Combate Korupsaun iha Rai Sagrado Nasaun Republica Democratica de Timor Leste , nune`e Ema hotu bele , iha hanoin atu halakaon Korupsaun iha Instituisaun Estado nian .

Ho nune`e  Equipa Comisaun Anti Corupsaun ga CAC  , Tersa Feira ne’e , Dezamina ona Lei Numeru hitu barra tinan Rihun Rua ,Rua nolu  (7/2020)  nebe koalia kona ba  Medidas Prevensaun no Kombate Korupsaun nebe Partisipa Direita husi  Directores  Municipal no Ajente Publika sira iha salaun Administrasaun Municipiu Lautem .

Comisariu Comisaun Anti Korupsaun ,Sergio de Jesus Fernandes da Costa Hornay ba Jornalista RCL hateten katak ,  objetivo ba Dezaminasaun lei ne’e , atu hasae Konhesimentu Directores  Municipail no Ajente Publico sira nian  kona ba Lei Prevensaun Kombate Korupsaun nian  ,  atu nune’e bele prevene a’an husi tentasaun korupsaun , no hamutuk Kombate Korupsaun iha Municipiu Lautem .

komisario ne’e mos haktuir tan katak , objektivu seluk maka oinsa atu bele hasae konhesimentu  directores no leder komunitario sira nian kona ba Deklarasaun Rendimentu Bem interese , tamba deklarasaun refere ne’e  importante tebes , atu bele detekta no evita kona ba konflitu interese .

entertantu : Iha Dezaminasaun Lei ne’e hetan partisipasaun  masimu husi kargu xhefia sira no directores Municipal Municipio Lautem .

Jornalista(Marito Savio)

Editor(Nascimento Provincial)

Comment