by

Servisu Parteira nian mak Kontinua fo Asistensia ba Sa`ude Inan no Oan liu husi Cotrolu Rutina

 

RCL VP NEWS 19/08/2021

Durante Ne`e Srvisu Pesoal Parteira nian iha Centro Sa`ude Lautem , Posto Administrativo Lautem , Municipio Lautem , mak Kontinua fo Asitensia ba Sa`ude Inan no Oan liu husi Controlu Rutina .

Parteira Centro Sa`ude Lautem , Aplonia de Canosa Jose Korea Pinto ba Jornalista RCL Iha nia Kna`ar fatin Centro Sa`ude Lautem Quinta Feira 19/08/2021 semana ne`e hateten katak , Durante ne`e Parteira Sira iha Centro Sa`ude Lautem , kontinua fo Asistensia ba Inan Isin Rua,Inan nebe Partu , Bebe Sira nebe Hetan Moras nune`e mos Bebe Nebe Presija Imunijasaun .

Alende ne`e Parteira Sira mos Inklina A`an iha Programa SISCA Iha Postu 10 no Klinika Movel iha Postu Lima iha Suco Sanolu iha Postu Administrativo Lautem , Municipio Lautem .

Alende Programa hirak ne`e , Equipa Partira mos involve iha Vasinasaun Covid-19 ha Nasaun Timor Leste , liu-liu iha Municipio Lautem

Maske Centro Sa`ude Lautem Menus Recursu Humanos no Fasilidade Sira seluk hodi fasilita Pesoal Sa`ude sira atu fo Asistensia Saude ho Rutina , maibe Serbvisu ida ne`e kontinua la`o ba oin .

Jornalista (Sinta da Costa)

Editor(Nascimento Provincial)

 

 

Comment