by

Comisaun Fungsaun Publica halao sorumutu ho Directores da Eskola Iha Municipio de Lautem.

RCL VP NEWS 26/08/2021

Comisaun Fungsaun Publica Liu husi Ministerio Edukasaun Quinta Feira 26/08/2021 nee halao Sorumtu ho Directores Eskola Sira Iha Municipio Lautem, hodi Partilha Informasaun Kona ba Lei Fungsaun Publica.

Sorumutu entre Directores ho Equipa Comisaun Fungsaun Publica nee halao Iha Salaun Edukasaun Municipio Lautem.

Director Nasional Formasaun Dejenvolvimentu Comisaun Fungsaun Publica , Francisco da Costa Pereira ba Jornalista RCL Hateten katak, Sorumutu Ida nee Atu informa Lei FungsaunPubliku nianbaFunsionario Publiku Sira ihamyunisipio Lautem

DirectorNasional nee mos hateten katak,Objectivoprinsipalhusisorumtune’e, atupartilhainformasaun Lei Fungsaun Publiku nian ba Directores daEskola Sira iha Munisipio Lautem atunune’e Sira  belehalaoknaar ho profesionalismo,tuir Lei funsaunpubliku nian.

Directornee mos hatutan Tan katak , Lei noprosedimentuhirakneebeatuinformabadirectoresdaeskolaihaencontrureferemak hanesan Lei avaliasaundejempenhu nono seguransa sosial no seluk Tan nebe Iha relasaun ho Servisu Publico nian.

Entretantu: Encontrune’ebehalaoihasalauneducasaunmunisipiolautem Lao ho diaktambapartisipahusidirectoresdaeskola sira.

Jornalista(Marito savio)

Editor(Nascimento Provincial)

Comment