by

Numeru MorasISPA domina Iha Clinica Imanuel Lospalos.

RCL VP NEWS

Numeru Kaju moras ISPA ga Ispeksaun Respiratorio Aguda Domina Iha Clinica Imanuel Lospalos ho total Walu Nolu Kada Fulan, Tamba Mudansa Climatika.

CoordenadoraKlinikaImanuelLospalosAmenadaCostaba Jornalista RCL Iha Nia Knaar Fatin Quinta Feira 12/08/2021 nee hateten katak, Durante Fulan Walu Nia Laran Hahu husi Janeiro too Agora sempre Atende Pasiente Sira ho Moras ISPA , no Kontinua Esforsu hodi di asitensia ba Comunidade Sira maske ho Situasaun Pandemia.

Amenamos hateten katak, ho Kaju  Moras nebe Domina Difikulta Klinica Refere Kajunia Atendimento Tamba Preparasaun Aimoruk Jodi kura Moras Ida nee hahu menus.

Amena mos Salienta katak, Clinika Imanuel Lospalos Susar Atu tun ba Dili hodi Transporta Aimoruk Mai Municipio Lautem , Tamba Nasaun agora sei Nafatin aplika Estado de Emergensia Tamba Covid-19.

Entertertantu: Clinica Imanuel Lospalos Kontinua fo asitensia ba Comunidade nebe Presija , maibe Kumpri Nafatin Protokolu Saude nebe Iha ona

Jornalista(sida&sinta.linda)

Editor(Nascimento Provincial)

 

 

 

Comment