by

Ong Funero durante ne`e hala`o Programa Kursu Komputador no Ingles

RCL VP NEWS

Durante  ne’e Ong Funero Munisipio Lautem , fasilita Kursu Komputador no Ingles ba Estudante No Juventude sira iha Municipio Lautem hamutuk  Atus Ida Rua nolu resin Lima (125) hodi aumenta Kapasidade Juventude no Estudante Sira nian iha area Komputador no Lingua Ingles.

Directora  Ong  Funero iha Munisipio Lautem  Juliana  dos  Santos  nebe  jornalista  RCL  hasoru  iha  nia servisu  fatin  seggunda  feira 09/08/2021 ne’e  hateten  katak , Juventude  sira nebe mak Partisipa iha kursu Inggles hamutuk  Atus Ida Sanolu resin Tolu (113) , no Partisipantes ba Kursu Komputador hamutuk Sanolu resin Rua (12).

Juliana mos Rekonyese katak , Relasiona ho Ong refere nia Limitasoes kona ba Fasilidades no Equipamento nebe menus , nia parte Fahe Fahe Partisipantes Kursu ba Grupu Ne`en (6)

Entertantu: Programa Kursu nebe Implementa iha Ong Funero ne`e , La`os Gratuita , maibe kada Alunus sei Selu depende ba Tipu Kursu nebe Partisipantes sira hakarak .

Jornalista(sida&linda)

Editor(Nascimento Provincial)

Comment