by

Ong  Fundamor Hetan Premio Sidadaun Siviku Husi Primeiro Ministro

RCL VP NEWS 16092021

Ong Fundamor ga Fundasaun Amijade tamba Amor nebe hala`o sira nia Servisu iha Munipio Lautem , Hetan ona Premio Sidadaun Siviku nian Husi Primeiro Ministro  , Relasiona ho programa Auditoria Social nebe mak durante nee Sira Hala`o iha Municipio Lautem ,hahu husi Tinan Rihun Rua Sanolu resin Sia too  Rihun Rua Rua nolu resin  Ida nee  (2019-2021).

Director Ong FUNDAMOR Angelina dos Santos liu Husi Enkontru Analijasaun Dadus Auditorio Sosial iha Salaun Ong Fundamor Quarta Feira 15/09/2021 ne`e hateten katak , Premio Sidadaun Sivico husi Primeiro Ministro Oferese ne`e bajeia ba Rejultado Implementasaun Programa Auditorio Sosial nebe hahu iha Tinan 2019-2021 nian nebe la`o ho Susesu .

Angelina mos haktuir tan katak , Premio ida ne`e Nudar Susesu ida ba Ong  Nebe nia Chefia ne`e , tamba Ong FUNDAMOR mak hala`o Auditorio Sosial kona ba Edukasaun nian iha Municipio Lautem kuaje Tinan 3 Nia laran .

‘’ Foin lalais Hau ba Baucau Simu Premio Sidadaun Sivico nian nebe asina Direita husi Primeiro Ministro Oitavo Governo Konstitusional  , Involvimento Ong FUNDAMOR ba Prosesu Dejenvolvimento Edukativa liu husi Programa Auditorio Sosial nebe HETAN Apoio Fundus husi Fundus sosiedade Sivil ga GASS  Liu husi Unidade Auditorio Sosial , tamba Liu husi Auditorio Sosial iha Uma ba Ensino Bajiku Filial ga EBF Aelafa Konsege hetan Konstrusaun , tamba liu Husi Progaram Auditorio Sosial Konsege Descobre Problemas Eskola nian iha Municipio Lautem ‘’ dehan Directora Ong Fundamor Angelina dos Santas.

Iha fatin hanesan  Kordinador KD husi RENAS-FONGTIL  Jose da Silva mos hateten katak , Durante ne`e Ong Fundamor hetan Susesu Bo`ot iha Implementasaun Programa Auditorio Sosial iha Municipio Lautem , tamba ho Sira nia Programa ne`e EBF Aelafa Suco Daudere bele hetan Konstrusaun Uma Eskola Foun .

‘’ Ita hotu Rekonyese Servisu Ong Fundamor nian , tamba Premio nebe Sira simu hanesan Susesu Bo`ot ida ba Sira nia Implementasaun Program Auditorio Sosial  nia iha Municipio Lautem , tamba ho Sira nia Programa ne`e bele Redus ona Problema Infrastrutura Edukativas iha Municipio Lautem , nune`e mos liu husi Sira nia Esforsu tomak Ensino Bazico Filial ga EBF Aelafa Daudere bele hetan Konstrusaun , no Ong Rasik mak Konsege Konstrui no hatudu Rejultado diak iha Finalidade , iha ne`e hakarak mos hateten de`it katak , Premio Sidadaun Sivika nebe Ong Fundamor Hetan ne`e La`os ba Ong de`it maibe Municipio Lautem nebe Reprejenta direita husi Ong ‘’ Tenik Jose da Silva .

Entertantu ; Programa Auditorio Sosial Importante tebe ba Estado , tamba liu husi Auditorio Sosial mak bele deskobre Problema Eskola nian , liu-liu kondisaun no Fasilidades no Rekursu Humanos iha kada Eskola ida-ida , nune`e mos Bele ajuda Governo atu bele Trasa Planu adekuado ba Infrastrutura Edukativa nian .

JORNALISTA : ERSISI

EDITOR : NASCIMENTO PROVINCIAL

Comment