Centro Formasaun PKP Serafin ADM Lospalos ba Tinan ida ne`e akumula Foinsae Feto hamutuk 23 Tuir Formasaun Komputador , Suku no IT

by

RCL VP NEWS 04/05/2021
Centro Formasaun PKP Serafin ADM Lospalos ba Tinan ida ne`e Fasilita Hela Formasaun ba Juventude Feto hamutuk 23 durante Tinan Ida nia Laran , nebe hahu Husi Fulan Janeiro Dejembro Tinan ida ne`e .

Ba Radio Comunidade Lospalos , Directora Centro Formasaun PKP Serafin ADM Lospalos , Madre Cresensia ADM iha nia Kna`ar fatin ADM Lospalos Segunda Feira , 04/05/2021 ne`e hateten katak , Tipu Formasaun nebe Centro Formasaun ne`e fasilita ba Juventude Feto SiraDurante ne`e mak hanesan , Komputador , Aiti , no Suku .

Directora Centru Formasaun ne`e mos hateten katak , Formasaun ida ne`e oinsa Aumenta Foin Sa`e Sira nia Abilidade iha Area Komputador , Aiti no Suku nian , nune`e ba Futuru sira rasik bele eleva sira Economia Uma laran ba Sustenta Moris nian .

Madre Crisensia mos Esklarese katak , Relasiona ho Situasaun iha Rai laran , Formasaun ida ne`e fahe ba Turnu Rua mak hanesan Turnu Dader no Turnu Lorokraik , nune`e Partisipantes Kontinua Kumpri Regras Estado de Emergensia nebe Governo Aplika dada`un n`ee .

Entertanto: Formasaun ida ne`e fo Prioridade liu ba Foin Sa`e Feto Sira nebe labele Kontinua Sira nia Estudu iha Ensino Superior , tamba Formasaun ida ne`e sai hanesan Bukae ba Sira nia Moris iha Futuru oin mai .

Jornalista Sinta Da Costa
Editor;Nascimento Provincial